Uppdraget

– att undervisa i och översätta bibel i Etiopien

bibellampa

EFS Har sedan slutet av 1800-talet varit engagerad i mission i Etiopien och är idag en självklar partner till den inhemska Mekane Yesuskyrkan. Etiopen är ett av Afrikas folkrikaste länder med en befolkning på ca 85 miljoner människor och hela 87 levande språk och även om man sedan lång tid tillbaka har en mycket framgångsrik evangelisation råder det fortfarande en svår brist på användbara bibelöversättningar på andra språk än majoritetsspråken, vilket är en stor utmaning inte minst för den kraftigt växande Mekane Yesus Kyrkan. Man arbetar därför tillsammans med bland annat organisationen Summer Institute of Linguistics (SIL) (se nedan) för att alla etiopier skall kunna läsa Bibeln på sitt modersmål.

språken

Det är ett stort och ett viktigt arbete som berör hela 43 olika språk och närmare 25 miljoner människor. Ytterligare 26 livskraftiga språk och 1,8 miljoner talare står dessutom helt utan såväl påbörjat översättningsarbete som skriftspråk. Just nu är SIL involverad i 17 påbörjade översättningsprojekt, varav 2 snart är i hamn.

Bibelöversättning är dock ett mycket omfattande och krävande arbete som tar åtskilliga år i anspråk och mycket utbildning i såväl grundspråk som lokalspråk, teologi och biblisk historia. Så länge ett språk saknar Bibeln saknas också förutsättningen för ett självgående missionsarbete. När en välbearbetad bibelutgåva trycks blir den dock mycket snart ett synnerligen kraftigt fundament för lokal kristen tro.
I bibelöversättningens kölvatten följer också alfabetisering och utbildning. En av de viktigaste pelarna i allt långsiktigt missionsarbete ä

silmedarb
r därför bibelöversättning och undervisning i hur man tillämpar denna översättning. Wycliffe har som strategi att arbeta i team kring varje översättning där lokala språkkännare samarbetar med översättare och översättarkonsulter.
Dessutom krävs både lärare, lingvister och administrativ personal. För att ett översättningsarbete till ett enskilt språk skall bli både effektivt och kvalitativt krävs således ett avsevärt antal personer som arbetar med och sedan granskar översättningen ifråga.

Just granskning och tillämpning är ett område där det råder stor brist på i hela Afrika. Det gör att många bibelöversättningar blir liggandes längre än nödvändigt i väntan på en slutrevidering av översättarkonsulter med grundlig lingvistisk och teologisk utbildning. Det råder också ett stort behov av utbildade bibellärare att undervisa i en kyrka som växer fortare än den hinner utbilda nya präster i proportion till antalet döpta.

Sophia arbetar som konsult i bibelöversättning inom ramen för den verksamhet som SIL bedriver tillsammans med Mekane- Yesus Kyrkan i Etiopien på SIL’s huvudkontor i Addis.

Elias arbetar som lärare i bibelvetenskap och exegetik vid

ntmys
Mekane Yesuskyrkans teologiska Seminarium (MYS) i Addis Abeba.

——————————————————————————————————————

Våra organisationer

EFS

efslog06

– är en självständig rörelse inom Svenska Kyrkan med fokus på lekmannaskap och vardagskristendom. EFS bedriver en omfattande mission både i och utanför Sverige inte minst i Etiopien.

Wycliffe

foslogga
(i Sverige Folk&Språk) är världens största bibelöversättningsorganisation och har verksamhet i så gott som alla världens länder, egna utbildningar och ett mycket stort antal verksamma bibelöversättare. Målet är att innan år 2025 ha påbörjat enbibelöversättning på de 1967 (siffran fr 2012 års inventering) språk som idag inte har någon Bibel.
SIL

SIL-Logo_Color

(Summer Institute of Linguistics) är Wycliffes främsta samarbetsorganisation som har en vision för hållbar språkutveckling genom forskning, översättning, utbildning och materialutveckling.

EECMY (Ethiopian Evangelical Church of Mekane Yesu) är världens största lutherska kyrkan med ca 9 miljoner medlemmar och mission i många länder.